Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9833 4f2f
Reposted fromollardo ollardo viamay29th may29th
5687 98e2
Reposted frompesy pesy viamay29th may29th
9268 51f8 500
Oczami mężczyzny I A. Steć
Reposted frommargharett margharett viamay29th may29th
A kiedy będzie źle, nie puść mnie.
— Piotr Rogucki (via boldwhisper)
Reposted fromshitsuri shitsuri via99problems 99problems
0161 b537
1932 042c
Reposted fromfelicka felicka vialady-fraser lady-fraser
Brakuje nam słów, ponieważ ich pula jest tak ogromna i mamy tak wiele do stracenia. Boimy się powidzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne co możemy powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic. 
— Grey's Anatomy 13x16
Reposted frommyslodsiewnia myslodsiewnia
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viamay29th may29th
1158 ad91 500
Reposted fromqbshtall qbshtall viaotella otella
8295 4ba6
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viamay29th may29th

"Ty jesteś tak zwana mądra kobieta, o ile takie istnieją. To znaczy najbardziej nieszczęśliwa. Dlatego, że jesteś mądra. Że wszystko rozumiesz, że wszystko wybaczasz, że wszystko potrafisz mądrze ustawić. Za mądrość płaci się cierpieniem, Krystyno. Biedne nieszczęśliwe, mądre kobiety. Żal mi was, bo prawie zawsze giniecie przez głupców".

— Marek Hłasko
Reposted fromsmaktwychustt smaktwychustt
3166 cbec
3165 f1e6
Reposted bymay29th may29th
6666 126f 500
Reposted frommay29th may29th
1774 186a 500
Reposted frommay29th may29th
6144 c880
Reposted fromrepliqmedia repliqmedia viamay29th may29th
2863 ef83 500
Reposted fromcjau cjau viamay29th may29th
6048 0709
Reposted frommay29th may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl