Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9002 e788
Reposted fromchudazupa chudazupa viaframbuesa frambuesa
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viainstitches institches
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viagdziejestola gdziejestola
9508 f516 500

The Science of Sleep (2006)

Reposted fromerial erial viagdziejestola gdziejestola
6174 7e3c
Reposted fromkimik kimik viaframbuesa frambuesa
5823 e081
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viagdziejestola gdziejestola
1815 8657
0890 38aa
Reposted fromhalfjohn halfjohn viagdziejestola gdziejestola
1249 210c
Reposted fromdoktoragon doktoragon viagdziejestola gdziejestola
1519 c154 500
Reposted frommalinowowa malinowowa viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromoll oll viaframbuesa frambuesa
4627 a459 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
  Jakże tu żyć z czułym sercem na takim świecie.
— Stefan Zweig
Reposted fromIriss Iriss viagdziejestola gdziejestola
2109 d356
6033 e3c4
Reposted fromcoffeeman coffeeman viagdziejestola gdziejestola
Ona jest jak morze. I kiedy bywałem czasem w kłopotach, kiedy piłem za dużo albo kiedy robiłem komuś krzywdę, to szedłem potem do niej i byłem z nią i znów czułem się jak ktoś, kto wyszedł z czystej wody. I to tylko było dla mnie ważne...
— Marek Hłasko "Palcie ryż każdego dnia"
Reposted frompoezja poezja viadepressiverealism depressiverealism
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl