Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc vianonecares nonecares
4409 a867
Reposted fromxalchemic xalchemic viagdziejestola gdziejestola
7697 1b73
Reposted fromczajnikq czajnikq viagdziejestola gdziejestola
Chciałoby się zacząć jeszcze raz
— Coma "Daleka droga do domu"
5757 c1e9 500
Reposted fromdossya dossya viagdziejestola gdziejestola
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viagdziejestola gdziejestola
Jak by mnie nie drażniła, jakich nie miałbym wątpliwości, lubiłem jej ciepło. Gdy przypominam sobie, jak było mi przy niej ciepło, zdaję sobie sprawę, że całe życie było mi mniej lub bardziej zimno. Jakbym na zewnątrz w samej koszulce przebiegł zimą kilkadziesiąt kilometrów i już nigdy nie mógł się rozgrzać. 
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted frommaybeyou maybeyou viagdziejestola gdziejestola
9319 82d9
Reposted frommesoute mesoute viagdziejestola gdziejestola
Zapraszałem ją do mieszkania
Kątem oka widzę jej stanik
A rok później mamy się za nic
— Taco Hemingway - “Nostalgia”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianonecares nonecares
1937 84d0 500
Michał Kellen
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
8480 fadb 500
...
0932 2afb 500
Reposted frommexicola mexicola viagdziejestola gdziejestola
6268 18c4 500
4175 d937 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viagdziejestola gdziejestola
0356 e602 500
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan viaotella otella
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl